voorzijde salon koevel woonkamer kachel keuken slaapkamer badkamer tuin bloementuin vijver

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve deze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning die zich bevindt te Bikschote, Pilkemstraat 42. Er kan er alleen van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan bijgevolg in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

 1. BOEKEN
  1. U kunt telefonisch of via internet boeken. Deze manieren van boeken zijn   bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
  2. Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking daar men  rechtstreeks met de eigenaar handelt.
  3. Boekingsopdracht en betalingen:
   1. Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
   2. Binnen de week na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling te gebeuren. Dit is het bedrag van de waarborg (500 euro). De huursom dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 2 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur+waarborg te betalen.
   3. Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren. Voor het terugbetalen van de reeds betaalde huur kan men niet verwijzen naar art. 2.4.1 van deze algemene voorwaarden. De annulatievoorwaarden beschreven in art. 2.2.3 zijn dan van kracht. De waarborg (of het aanbetaalde gedeelte) zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.
 2. ANNULEREN
  1. Bedenktijd
   1. Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 5 dagen, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.
   2. Bij annulering na deze 5 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.
   3. Bij reservering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven.
  2. Annulering door huurder
   1. Annuleringen dienen per brief of per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Onmiddelijk na ontvangst van de annulering, zendt de eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.
   2. Bij annulering binnen 5 dagen na boeking is het gestelde in artikel 2.1.1 van kracht voor zover dat de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen de 2 weken voor de aanvang van de huurperiode.
   3. Bij niet-(tijdige) betaling (zie art. 1.3.3), annulering na 5 dagen of voor boekingen die plaatsvinden binnen de 2 weken voor de aanvang van de huurperiode zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
    1. Bij annulering tot 49 dagen voor het huurbegin: 10% van de huurprijs
    2. Bij annulering tot 35 dagen voor het huurbegin: 30% van de huurprijs
    3. Bij annulering tot 21 dagen voor het huurbegin: 60% van de huurprijs
    4. Bij annulering tot 14 dagen voor het huurbegin: 90% van de huurprijs
    5. Bij annulering vanaf de 14de dag en korter dan 14 dagen voor de aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
  3. Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
  4. De annuleringsvoorwaarden uit artikel 2.2. zijn bovendien enkel van toepassing mits geldige redenen. Indien er geen geldige redenen voor handen zijn, dan bedragen de annuleringskosten steeds 100% van de huursom. Als geldige redenen worden op limitatieve wijze beschouwd:
   1. overlijden van een naast familielid
   2. ernstige ziekte van jezelf of een naast familielid (mits voorleggen medisch attest)
   3. medisch noodzakelijke ingreep die jij, jouw partner of kind moet ondergaan (mits voorleggen medisch attest)
   4. complicaties bij een zwangerschap
   5. echtscheiding
  5. Annulatieverzekering
   1. Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.
   2. De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.
  6. Annulering door de eigenaar
   1. Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. Voor de extra kosten (transport en andere kosten) van de huurder zal de eigenaar dit betaalde bedrag vermeerderen met 20%. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag vermeerderd met deze 20%. In geval van overmacht: brand, overstroming, vandalisme… is de eigenaar niet gehouden deze 20% te betalen indien hij de huurder ten laatste 7 dagen voor het begin van de huurperiode kan verwittigen.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Aansprakelijkheid van de huurder
   1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
   2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
   3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
   4. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning.
  2. Aansprakelijkheidsverzekering
   1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
   2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.
  3. Aansprakelijkheid van eigenaar
   1. De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, vijver of tuinen.
   2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
   3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
   4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast.
   5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van je boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en de eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
   6. Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Ieper.
 4. MAXIMAAL AANTAL PERSONEN
  1. In de huisbeschrijving op de website vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief de eventuele slapende gasten) in dit geval 18, kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
  2. Een kindje onder het jaar wordt niet als volwaardig persoon geteld doch dient wel op voorhand te worden vermeld.
  3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
  4. Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>18) in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.
 5. HUISDIEREN
  1. Huisdieren zijn enkel toegestaan in de vakantiewoning indien hiervoor duidelijk toestemming is gekregen. Er geldt een toeslag van €30 per huisdier.
  2. Huisdieren zijn niet toegestaan op meubelen (zoals bedden, zetels). Indien er aanwijzingen zijn dat dit toch gebeurt zal dit kunnen resulteren in extra schoonmaakkosten.
  3. Alle huisdieren dienen bij te zijn met vaccinaties zoals hondsdolheid. Alle huisdieren dienen een aantal dagen voor aankomst behandeld te zijn tegen vlooien en tekenbeten.
  4. Alle bovenvermelde zakenzijn de verantwoordelijkheid van de huisdiereigenaar. De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekten of verwondingen die mensen of huisdieren oplopen tijdens hun verblijf in de woning.
 6. ENERGIEKOSTEN

  Bij gebruik zoals een goede huisvader en zonder in te boeten op comfort zijn deze kosten beperkt of zelfs inbegrepen.

  Elektriciteit :

  Er zijn zonnepanelen geplaatst en er is zoveel als mogelijk ledverlichting. Het verbruik kan opgevolgd worden door de eigenaar via ‘my Fluvius’. We zien dat het verbruik gemiddeld per weekend 50 KWH bedraagt en per week 100 KWH.

  Bij overschrijding van deze limieten worden de kosten bijgerekend aan 0,50 euro/KWH.

  Voorbeeld ter verduidelijking: een weekend verbruik van 100 KWH resulteert in een toeslag van 25 euro. (50 KWH x 0,50 euro). Dit verbruik wordt overschreden door bijvoorbeeld het laden van elektrische wagens, extreem gebruik van de droogkast, …

  Verwarming :

  Ook hier dezelfde regel als bij de elektriciteit: kosten zijn beperkt of inbegrepen, afhankelijk van uw verbruik. U kunt het verbruik volgen vanaf incheck via een teller die in de garage hangt.

  Deze regel is van toepassing om roekeloos gedrag te vermijden. (Ramen open laten staan terwijl de verwarming aanstaat, ruimtes heet stoken terwijl u op daguitstap bent,…)

  De woning is steeds goed opgewarmd bij aankomst. De uren nodig om het huis te verwarmen worden vanzelfsprekend niet aangerekend.

  Bij uitcheck verlaagt u de thermostaat.

  We zien dat gemiddeld verbruik in de wintermaanden ligt op 5 uren per dag. Bij overschrijding van deze limiet worden de kosten bijgerekend aan 1 euro/l.

  Voorbeeld ter verduidelijking: gemiddeld aantal uren verbruik in de winter zijn 5 uren per dag, enkel bij extreme gebruik loopt dit op tot 7, 8, 9, … uur.

  Per uur wordt er 6 liter mazout verbruikt.

  7 uren/dag = 2 uur extra te betalen = 2 uren x 6 liter/uur = 12 liter x € 1 euro = € 12/ dag extra betalen
  10 uren/dag = 5 uren extra te betalen = 5 uren x 6 liter/uur = 30 liter x € 1 euro = € 30/dag extra betalen

 7. LINNENGOED

  Bij het in gebruik nemen van de woning zijn de bedden:
  1. Bij de keuze voor het bedlinnen-pakket: opgemaakt en klaar. Bij einde huur mag u de bedden openleggen en laat u de lakens liggen. Wij vragen om de lakens zelf niet te wassen. Die gaan steeds naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.
  2. Bij de keuze voor eigen bedlinnen: donsdeken en kussen liggen klaar. Het is verplicht om deze op te maken. Bij vervuiling dient een vaste som betaalt te worden. (Vervuiling matrasbeschermer : 20 euro, vervuiling dekbed : 30 euro , vervuiling kussen : 15 euro)
  Het badlinnen laat U achter in de wasmanden, in de badkamers.

 8. HET EINDE VAN HET VERBLIJF – EINDSCHOONMAAK
  1. Einde van het verblijf
   1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes achter te laten.
   2. Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.
  2. Verlaten woning
   1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten en de koelcel af te leggen. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: 15€ x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.
 9. HUISVUIL SORTEREN

  Men dient het huisvuil te sorteren.

 10. AANKOMST EN VERTREK

  Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

  Indien uw aankomstuur afwijkt van 17:00 vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.

  Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 17:00, de dag van aankomst.

  Vertrek uur: de bovenverdieping moet vrij zijn om 9:00 in geval van incheck nieuwe gasten op dezelfde dag. U kunt nog ontbijten tot 10:00. Daarna wordt altijd verwacht dat u de woning verlaat.

  Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.

 11. WAARBORG

  De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

  Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar.

  De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.

  Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste een week na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

  Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

  Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.

  Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

Gegevens verhuurder:

Pattyn Nicole, Tel: +32 494 28 32 89, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.